تقدیر و تشکر از مدیریت بیمارستان مورخ 1396/6/16
تقدیر و تشکر از بخش داخلی مردان مورخ 1396/5/27
تقدیر و تشکر از بخش داخلی مردان مورخ 1396/5/21
تقدیر و تشکر از بخش سی سی یو و اتفاقات مورخ 1396/5/18
تقدیر و تشکر از بخش داخلی زنان مورخ 1396/4/31
تقدیر و تشکر از پرسنل بیمارستان مورخ 1396/4/2
تقدیر و تشکر از کلینیک آسم وآلرژی مورخ 1396/3/25
تقدیر و تشکر از پرسنل بیمارستان مورخ 1396/3/25
تقدیر و تشکر از بخش سی سی یو مورخ 1396/3/24
تقدیر و تشکر از بخش داخلی مردان مورخ 1396/2/19
تقدیر و تشکر از پذیرش درمانگاه مورخ 1396/2/11
تقدیر و تشکر از بخش داخلی مردان مورخ 1396/2/11
تقدیر و تشکر از بخش داخلی زنان مورخ 1396/2/4
تقدیر و تشکر از بخش اتفاقات مورخ 1396/1/28
تقدیر و تشکر از بخش داخلی مردان مورخ 1395/12/27
تقدیر و تشکر از بخش مسمومیت ها مورخ 1395/12/09
تقدیر و تشکر از بخش داخلی زنان مورخ 1395/12/07
تقدیر و تشکر از بخش جراحی مورخ 1395/06/31
تقدیر و تشکر از بخش جراحی مورخ 1395/08/08
تقدیر و تشکر از بخش داخلی نورولوژی مورخ 1395/08/18
تقدیر و تشکر از بخش داخلی مردان مورخ 1395/10/06
تقدیر و تشکر از جناب آقای غلامرضا نوشادی
تقدیر و تشکر از بخش جراحی مورخ 1395/10/07
تقدیر و تشکر از بخش داخلی مردان مورخ 1395/10/08

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-22 11:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ