لیست فرآِیندهای بیمارستانی واحد های مختلف

واحد امین اموال واحد انبار
واحد بهداشت محیطدفتر پرستاری                 
واحد درمانگاهواحد داروخانه
واحد حسابداریواحد IT
واحد کارگزینیواحد مددکاری
واحد مدیریتواحد نقلیه
واحد تدارکاتواحد تغذیه
واحد تجهیزات پزشکیواحد تاسیسات
واحد آزمایشگاهواحد رادیولوژی
بخش جراحیبخش اورژانس
بخش ICUبخش CCU
بخش CCSDداخلی نورولوژی
بخش داخلی مشترک با سایر بخش هاواحد اتاق عمل
فرآیندهای ارتقاء یافتهواحد امور حقوقی
بخش ایزوله فشار منفیواحد امور اداری
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-12-1 11:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ