آدرس پستی بیمارستان : aliasghar@sums.ac.ir                     شماره تلفن نوبت دهی تلفنی : 32290156
آدرس پستی بیمارستان: شیراز، خیابان مشکین فام ، روبروی هتل هما                                         
                                    
شماره تلفن های ضروری آزاد و داخلی بیمارستان

آدرس: خیابان مشکین فام ، روبروی هتل هما
شماره تلفن : 32288602-5
فکس:  32288907
پست الکترونیکی: aliasghar@sums.ac.ir

نوبت دهی تلفنی درمانگاه 32290156  
شماره بیمارستان 5-32288602    بب
شماره مدیریت بیمارستان 32285110 داخلی 121-122
شماره فکس بیمارستان 32288907 بب
دفتر سوپروایزری 32288613  داخلی 146-147
بخش ICU3   داخلی 219  داخلی 219-220
بخش CCU   داخلی 152  داخلی 152-153
بخش ICU   داخلی 218  داخلی 217-218
بخش اتفاقات   داخلی 160 داخلی 176-177
بخش جراحی  داخلی 211 داخلی 211-212
بخش داخلی1 ببداب  داخلی 214-215
بخش داخلی زنان   داخلی 158
بخش داخلی مردان   داخلی 157
بخش مسمومیت ها   داخلی 174-175
اتاق عمل ببب  داخلی 209-207-208
دفتر پرستاری ببب داخلی 142-143
آزمایشگاه ببب داخلی 224-225
رادیولوژی ببب داخلی 150
سونوگرافی   داخلی 113
حسابداری 32288606 داخلی 134-135

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-20 14:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ