نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

عضو هیأت علمی

ایام فعالیت

 
 
آقای دکتر ضیغمیفوق تخصصکلیه و مجاری ادراری

 بلی

یکشنبه، دوشنبه ، چهارشنبه 
آقای دکتر امین شریفی  فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

 بلی

 سه شنبه ، چهارشنبه

 
 آقای دکتر حسینی متخصص کلیه و مجاری ادراری

بلی 

 یکشنبه ، چهارشنبه 
 آقای دکتر آریا فر فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

بلی 

 دوشنبه 
 آقای دکتر حسن پور متخصص  کلیه و مجاری ادراری

بلی 

 شنبه 
 آقای دکتر وحید حسینی فوق تخصص جراحی اطفال

 خیر

 دوشنبه 
 آقای دکتر حق پناه متخصص کلیه و مجاری ادراری

بلی 

 شنبه 
 آقای دکتر حسین پورمتخصص  چشم

خیر 

 شنبه 
 آقای دکتر عطار زاده متخصص چشم

خیر 

 شنبه 
 خانم دکتر لیلا شریفی متخصص گوش و حلق و بینی

خیر 

 

 شنبه 
 آقای دکتر رجایی متخصص گوش و حلق و بینی خیر شنبه 
 آقای دکتر آقاییمتخصص گوش و حلق و بینی  خیر پنج شنبه  
خانم دکتر خادم  متخصصزنان و زایمانخیر یکشنبه  
خانم دکتر حامدی متخصص  زنان و زایمان خیر یکشنبه 
آقای دکتر زارع  متخصص جراحی عمومی خیرچهارشنبه  
آقای دکتر اصلانی متخصص  چشمخیر پنج شنبه  
خانم دکتر فیروزه افسر  متخصصکلیه و مجاری ادراری خیر  پنج شنبه 
خانم دکتر طلعت قناعتمتخصصکلیه و مجاری ادراریخیرپنج شنبه 
خانم دکتر جهان آبادیمتخصصکلیه و مجاری ادراریبلییکشنبه 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-1-2 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ