مقاله 1: میزان و علل کسورات اعمال شده به صورت حساب های بیمارستانها.

      ساليانه مبالغ زيادي از هزينه هاي پرداختي بيمارستانها توسط بيمه هاي درماني تحت عنوان كسورات بازپرداخت نميشود كه خسارات مالي جبران ناپذيري را به بيمارستانها وارد مينمايد. در این مقاله ميزان كسورات اعمال شده در صورتحسابهاي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران و علل مربوط به مستندسازي مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله 2: طرح الگوی بیمارستان متعهد در ارتقای سلامت

برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت، در دهه ی 1990 مطرح گردیده است و تا به امروز  تعداد زیادی از بیمارستانها، درسطح جهان این برنامه را پیاده نموده اند. با توجه به عدم اجرای این برنامه در بیمارستان های ایران، در این مقاله الگوی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت طراحی شده است.

ادامه

مقاله 3: وضعیت خطر مدیریت پیشگیرانه در بیمارستنانهای منتخب

مدیریت خطر مجموعه اي از فرایندهاي مستمر و در حال توسعه ای است که در سراسر بیمارستان به ها گرفته مي شوند. این مقاله برنامه هاي مدیریت خطر در بیمارستانهاي منتخب شهر تهران را از نگاه دو گروه عمده کارکنان بالینی این بیمارستن ها یعنی پزشکان و پرستاران مورد بررسی قرار داده است.

مقاله 4:بررسی استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی در بیمارستانهای منتخب

ارزيابي ايمني بيمار منافعي را براي بيمارسـتانهـا در بــر دارد و تعهــد و پاســخگويي بيمارســتان را در ارتباط با ايمني بيمار به جامعـه نشـان مـيدهـد. ايـن ارزيابي يك ابزار كليدي جهت الگوبرداري اسـت كـه نقاط ضعف را ترسيم و ارتقا را در راستاي دستيابي به اهداف استاندارد تشويق مينمايد و سرانجام منجر بـه انگيزش كاركنان براي مشاركت در ارتقاي ايمني بيمار ميگردد. این مطالعه با هـدف تعيـين وضعيت ايمني بيمار در بيمارستانهاي شهر تهـران بـا استفاده از استانداردهاي دوستدار ايمنـي بيمـار انجـام گرفت.

 مقاله 5:کاهش زمان انتظار بیماران در فرآیند اورژانس بیمارستان

مديريت صحيح زمان انتظار بيماران در بخش اورژانس، نيازمنـد بهـره گيـري از يك منطق تصميم گيري مناسب است. شبيه سازي يكي از تكنيكهاي پشـتيباني از تصـميمات مـديريت و كـاهش ريسـك فرآينـد تصميم گيري به وسيله ارزيابي و تحليل استراتژيهاي مختلف ميباشد. بنابراين هدف از نجام اين مطالعه كـاهش زمـان انتظـار بيماران در بخش اورژانس با استفاده از مدل شبيه سازي بود.

 مقاله 6:ارزیابی گزارش خطاهای بالینی توسط پرستاران در بیمارستان

اصلاح سیستم گزارش دهی خطاهاي بالینی پرستاران به عنوان عامل و یا نظاره گر خطا در نظام سلامت کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثربر گزارش خطاي بالینی پرستاران با استفاده از سازههاي نظریه رفتار برنامه ریزي شده ، انجام گردید.

 مقاله 7:بررسی عوال موثر بر گیرندگان خدمات اورژانس

در سالهاي اخير توجه شاياني به گيرندگان خدمت اورژانس بيمارستاني گرديده است. هـدف پژوهش حاضر تعيين عوامل موثر بر رضايتمندي گيرنـدگان خـدمات اورژانـس در بيمارسـتانهاي منتخـب دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي است.

ادامه

 مقاله 8:سنجش شکاف کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی

درك انتظارات و ادراكات بيمار يكي از الزامات براي بهبود كيفيت خدمات سلامت مي باشد هدف مطالعه حاضر ارزيابي شكاف بين ادراكات وانتظارات بيماران بستري در بيمارسـتان هـاي وابسـته بـه دانشگاه علوم پزشكي قزوين در پنج بعد كيفيت خدمات مي باشد.


 مقاله 9: بررسی میزان و نوع خطاهای دارویی یرستاران

ايمني بيمار يكي از شاخص هاي مهم در كنترل كيفيت خـدمات سـلامت اسـت . شـايعترين علت تهديد كننده اين ايمني، خطاهاي پزشكي بويژه اشتباهات دارويي مي باشـد. پـژوهش حاضـر بـا هـدف تعيين ميزان و نوع خطاهاي داروئي پرستاران انجام شد.


 مقاله 10: بهبود فرآیند اجرای دستورات دارویی داروهای خوراکی توسط پرستار در یک مرکز آمورشی درمانی

اجرای دستورات دارویی بخش مهمی از فرایند مراقبتی است است و به دلیل تاثیرات قابل توجه در سلامتی بیماران، انجام صحیح آن امری ضروری است. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین فرایند اجرای دستورات دارویی داروهای خوراکی از طریق ممیزی بالینی انجام شده است.تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-29 10:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ