مدیریت خطر
    

مدیریت خطرو ایمنی بیمار

ارائه خدمات سلامت از پر خطرترین کارهای دنیا بشمار میرود، بر اساس شواهد، کارهاییکه احتمال بروز خطر در آنها بیش از یک مورد از هزار مورد است، خطرناک بشمار میروند بنابراین خدمات سلامت که با احتمال وقوع خطر 1 مورد از هر 300 مورد همرا هست و بسیار پرخطر محسوب گردیده و انتظار می رود که این خطرات بگونه ای مناسب مدیریت شوند.

موسسه ملی پزشکی آمریکا اعلام کرده است که از هر 500 نفری که در یکی از بیمارستانهای امریکا بستری میشوند، 1 نفر به علت خطاهای پزشکی کشته میشود،در حالیکه احتمال کشته شدن در خطوط هوایی این کشور 1 در هر 8 میلیون پرواز است.

قصور در خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته شود خطای پزشکی بشمار میرود.

همه خطاها منجر به آسیب نمی شوند که به آنهاییکه تا مرز آسیب پیشرفته ولی بخیر می گذرند موارد نزدیک خطا (Near Miss) یا بخیر گذشته، و به مواردیکه اتفاق می افتند و منجر به آسیب نمی شوند بدون عارضه (No Harm) می گویند اما مواردیکه با وقوع عارضه ای جدی همراهند اصطلاحاً فاجعه آمیز (Sentinal) گفته میشوندو از آن رو که بیش از نیمی از آنها قابل پیشگیری هستند دارای اهمیت فراوانی هستند.

حاکمیت خدمات بالینی، محوریت بیمار و ایمنی او را از خطرات احتمالی به عنوان اولین محورها معرفی می نماید. رویکرد پذیرفته شده در حاکمیت بالینی برخورد سیستماتیک با این نوع خطاها و ریشه یابی آنها در سیستم است، چرا که تا زمانی که سیستم اصلاح نگردد و امکان وقوع خطا به صفر رسانده نشود،خطاها توسط افراد مختلف تکرار خواهند شد. در این شیوه، از طریق ارزیابی نظام مند حوادث، بازبینی آنها و سپس جستجوی روشهایی برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها،از احتمال بروز خطاها و خطرات ناشی از آنها کاسته میشود

 فرم ثبت خطا
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-6 12:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ