فرآيندهاي اختصاصي
    
فرآیندهای اختصاصی بیمارستان
 1. فرآیند اعلام حادثه ناگوار در بخش ویژه
 2. فرآیند اعلام حادثه ناگوار
 3. فرآیند فیزیوتراپی در بخش
 4. فرآیند بایگانی و تحویل پرونده به واحد ترخیص
 5. فرآیند بایگانی عکس های رادیولوژی
 6. فرآیند بستری بیماران در بخش قبل از عمل جراحی
 7. فرآیند بستری بیماران مبتلا به سل در ایزوله منفی
 8. فرآیند بیرون آوردن پن رز در بیمار جراحی
 9. فرآیند تحویل داروی مخدر از داروخانه
 10. فرآیند داروی ضد سل در بیمار مبتلا به سل در بخش
 11. فرآیند تهیه وسایل شخصی بیماران در بدو ورود به بخش توسط همراهان
 12. فرآیند جداسازی بیمار از دستگاه تهویه
 13. فرآیند خونگیری بیماران قبل از عمل جراحی
 14. فرآیند تهیه داروی ضد سل در بیمار مبتلا به سل
 15. فرآیند ساکشن در بیمار مبتلا به سل دارای لوله تراشه
 16. فرآیند ساکشن در بیمار متصل به دستگاه تنفسی
 17. فرآیند انجام سی تی اسکن بدون تزریق دارو در بیمار سرپایی
 18. فرآیند انجام سی تی اسکن بدون تزریق در بیمار بستری
 19. فرآیند شستشو و ضد عفونی قطعات دستگاه تهویه
 20. فرآیند کارگذاری کانتر ورید مرکزی
 21.  فرآیند گرفتن نوار قلب
 22. فرآیند لوله گذاری داخل تراشه
 23.  فرآیند انجام مشاوره و پذیرش جهت کارگذاری PEG
 24. فرآیند فرستادن و تحویل جواب کتبی نمونه AFB در بیمار بستری در بخش ایزوله ( ایزوله عادی) به مرکز بهداشت
 25. فرآیند گرفتن نوبت CABG در بیمار بستری در سی سی یو
 26. فرآیند بیرون آوردن درن در بیمار جراحی شده
 27. فرآیند کار گذاری کاتتر وریدی
 28. فرآیند فرستادن نمونه AFB در بیمار مبتلا به سل مقاوم به درمان
 29. فرآیند تزریق استرپتوکایناز 
 30. فرآیند فرستادن وسایل جهت استریل شدن به صورت روزانه به واحد CSR
 31. فرآیند آماده سازی لیست اسکجول ( برنامه عملیات جراحی)
 32. فرآیند اولویت بندی بیماران اسکجول اتاق عمل
 33. فرآیند آماده سازی لوازم مورد نیاز عمل جراحی در واحد CSR
 34. فرآیند آموزش دستگاه تجهیزات پزشکی به پرسنل
 35. فرآیند انتقال بیمار از بخش به اتاق عمل
 36. فرآیند آماده سازی و انتقال بیمار به اتاق عمل جهت انجام عمل تراکیاستومی
 37. فرآیند انتقال بیمار به سایر مراکز جهت انجام سایر عملیات رادیولوژی
 38. فرآیند انجام فیزیوتراپی در بیمار بستری در بخش
 39. فرآیند انجام مشاوره در داخل بیمارستان
 40. فرآیند انجام همودیالیز در بیمار بستری در بخش
 41. فرآیند بایگانی و تحویل پرونده بیمار به واحد ترخیص
 42. فرآیند بایگانی و عکس رادیولوژی بیمار بستری بعد از ترخیص
 43. فرآیند بررسی عفونت های بیمارستانی در بخش  ...
 44. فرآیند بررسی و ارسال آمار عفونت های بیمارستانی سایر بخش ها به صورت ماهیانه به دانشگاه
 45. فرآیند برگزاری کمیته کنترل عفونت
 46. فرآیند برگشت داروهای مرجوعی بیمار به داروخانه
 47. فرآیند بستری بیماران مبتلا به سل مقاوم به درمان در بخش ایزوله منفی
 48. فرآیند بیرون آوردن نفروستومی در بیمار جراحی
 49. فرآیند بیرون آوردن همولوگ در بیمار بستری در بخش جراحی
 50. فرآیند تحویل داروی تامی فلو جهت بیماران ترخیص شده یا بیماران سرپایی
 51. فرآیند تزریق داروی کموتراپی
 52. فرآیند تزریق داروی متیل پردینیزدلون در بیمار بستری در بخش
 53. فرآیند تزریق داروی نارکوتیک در بیمار
 54. فرآیند تشریفات جسد مبتلا به H1N1
 55. فرآیند تشریفات جسد
 56. فرآیند تشکیل پرونده در بیمار پذیرش شده در بخش
 57. فرآیند تعویض پانسمان در بیمار جراحی شده
 58. فرآیند تعیین شاخص های شش ماهه بخش
 59. فرآیند تکمیل فرم دارویی در پرونده
 60. فرآیند تماس با اتندینگ جراح جهت حضور در اتاق عمل در حین عمل جراحی
 61. فرآیند تهیه داروی شیمی درمانی بیمار بستری در بخش
 62. فرآیند تهیه و تزریق داروی ایمونو گلوبوئین
 63. فرآیند تهیه وسایل شخصی بیماران در بدو ورود به بخش توسط همراهان
 64. تهیه وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمار بستری قبل از بستری شدن در بخش جراحی
 65. فرآیند جداسازی بیمار از دستگاه تهویه
 66. فرآیند برگزاری جلسه درون بخشی
 67. فرآیند برگزاری جلسه آموزش درون بخشی به صورت ماهیانه
 68. فرآیند جمع آوری و انجام آزمایش ادرار 24 ساعته در بیمار بستری
 69. فرآیند خونگیری بیماران قبل از عمل جراحی
 70. فرآیند درخواست انجام پلاسمافرز در بیمار بستری
 71. فرآیند درخواست و تحویل ماسک N95
 72. فرآیند راند روزانه بیماران توسط پزشک معالج
 73. فرآیند نوشتن برنامه هفتگی پرسنل به همراه تعیین وظایف هر پرسنل
 74. فرآیند آماده سازی بیمار جهت گرفتن بیهوشی
 75. فرآیند آماده سازی لیک جهت استریل شدن
 76. فرآیند آموزش دستگاه تجهیزات پزشکی به پرسنل
 77. فرآیند استریل کردن لیک
 78. فرآیند استریل کردن وسایل قابل استریل بخش ها
 79. فرآیند استفاده از دستگاه آون و نظارت بر آن
 80. فرآیند اولویت بندی بیماران اسکجول اتاق عمل
 81. فرآیند انتقال بیمار به سار مراکز درمانی جهت انجام سایر عملیات رادیولوژی شامل MRI و ...
 82. فرآیند انجام اکوکاردیوگرافی در بیمار بستری
 83. فرآیند انجام سی تی اسکن با تزریق دارو در بیمار بستری
 84. فرآیند انجام سی تی اسکن با تزریق ماده حاجب در بیمار بستری
 85. فرآیند انجام مشاوره جراحی توسط جراح جهت کارگذاری تراکیاستومی تیوب در بیمار بستری
 86. فرآیند انجام همودیالیز در بیمار بستری در بخش
 87. فرآیند بررسی عفونت های بیمارستانی در بخش
 88. فرآیند بیرون آوردن سیستستومی در بیمار جراحی شده
 89. فرآیند پذیرش بیمار از بخش جراحی در اتاق عمل
 90. فرآیند استفاده همراه بیمار از تابلوی اطلاع رسانی اتاق عمل
 91. فرآیند ترانسفیوژن خون در بیمار بستری
 92. فرآیند تزریق داروی متیل پردنیزولون در بیمار بستری
 93. فرآیند تعمیر وسایل واحد CSR توسط پرسنل تاسیسات
 94. فرآیند تعویض تراکیاستومی در بیمار بستری در بخش
 95. فرآیند تکمیل فرم case manegment توسط پرستار مسئول هر شیفت
 96. فرآیند تهیه و تزریق داروی ایمونوگلوبولین وریدی (IVIG)
 97. فرآیند تهیه وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمار قبل از بستری شدن در بخش جراحی
 98. فرآیند جاگذاری قطعات دستگاه تهویه مکانیکی به همراه تست دستگاه
 99. فرآیند جداسازی و استرداد وسایل با ارزش بیماران در بدو ورود به بخش مراقبتهای ویژه ICU
 100. فرآیند برگزاری جلسه آموزشی درون بخشی به صورت ماهیانه
 101. فرآیند دادن فیدینگ از طریق لوله بینی - معده ای ( انجی تیوپ) در بیمار
 102. فرآیند درخواست انجام پلاسمافرز در بیمار بستری در بخش
 103. فرآیند درخواست داروی تامی فلو از دفتر پرستاری جهت بیماران بستری در بخش
 104. فرآیند درخواست و تحویل ماسک N95
 105. فرآیند رزرو تخت بخش مراقبتهای ویژه جهت بیمار جراحی شده
 106. فرآیند ساکشن در بیمار مبتلا به سل دارای لوله تراشه یا تراکیاستومی تیوپ متصل به دستگاه تهویه
 107. فرآیند سونوگرافی بیمار بستری در بخش ( ارتقاء یافته)
 108. فرآیند شستشوی هفتگی اتاق عمل
 109. فرآیند صدور گواهی فوت و جواز دفن
 110. فرآیند کارگذاری لوله بینی - معده ای ( انجی تیوپ) در بیمار
 111. فرآیند کالیبراسیون دستگاه تجهیزات پزشکی
 112. فرآیند کشیدن آب کمر
 113. فرآیند کشیدن شیت شریانی در بیمار قلبی بعد از انجام آنژیو پلاستی  PCI
 114. فرآیند کشیدن مایع از ریه
 115. فرآیند کشیدن مایع از شکم
 116. فرآیند کشیدن مایع از مفصل
 117. فرآیند کنترل درد و تزریق داروی مسکن به بیمار
 118. فرآیند گرفتن عکس قفسه سینه پرتابل در بیمار بد حال بستری در بخش
 119. فرآیند گرفتن کشت از بخش های بستری به صورت ماهیانه
 120. فرآیند گرفتن نمونه کشت آنفلوآنزا از بیمار مشکوک به H1N1 و ارسال به مرکز بهداشت
 121. فرآیند گزارش دهی بیماریهای واگیر به مراکز بهداشت شهدای والفجر
 122. فرآیند مراقبت از بیمار قلبی بعد از انجام آنژیو پلاستی
 123. فرآیند مراقبت از زخم بستر در بیمار بستری در بخش
 124. فرآیند مراقبت بیمار بعد از عمل جراحی
 125. فرآیند نظارت بر داروخانه اتاق عمل
 126. فرآیند نوشتن برنامه هفتگی و تعیین آنکال پرسنل اتاق عمل
 127. فرآیند بیرون آوردن نفروستومی در بیمار جراحی شده
 128. فرآیند مراقبت بعد از انجام  عمل تراکیاستومی در بیمار بستری در بخش
 129. فرآیند نوشتن برنامه هفتگی پرسنل به همراه تعیین وظایف پرسنل
 130. فرآیند گرفتن عکس رادیولوژی در بیمار بستری در بخش
 131. فرآیند انجام سی تی اسکن بدون تزریق دارو در بیمار سرپایی
 132.  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-4-10 11:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ