معرفی سوپروایزر آموزشی
    
 سوپروايزر آموزشي، پرستاري است كه مسؤوليتهاي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامائي مركز آموزشي – درماني و توانبخشي تحت نظارت مدير پرستاري و جهت اهداف سازمان را به عهده دارد .
 شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت به شرح زير مي باشند :
1) تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت )
2) تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود )
3) تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي
4) اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها
5) تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط
6) تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان
7) هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامائي
8) پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي
9) تشكيل كميته آموزش پرستاري
10) هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
11) پيشنهاد ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
12) همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان
13) همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش
14) همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
15) برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي
16) ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )
17) همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي
18) هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :
الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري
ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات
ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده
19- هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
20- هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
21- ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
22- كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
23- كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
24- ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :
- كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده
- بررسي رضايتمندي مددجويان
- بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري
25- كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري
26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان
 

 

1- اطلاعات شخصی:

 • نام: زکیه
 • نام خانوادگی: خرمکی
 • تاریخ تولد: 1360
 • محل تولد:‌ نیشابور
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • شماره تلفن تماس: 6-32288602 داخلی 143

پست الکترونیکی: zkhoramaki@sums.ac.ir

 

تحصیلات:

 • کاردانی اتاق عمل: دانشکده علوم پزشکی سبزوار 1379-1378
 • کارشناسی ناپیوسته: رشته‌ی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) شیراز (واحد لار)، 1
 • کارشناسی ارشد: رشته‌ی آموزش بهداشت، ‌دانشکده بهداشت، 1395-1391

 

3- سوابق اجرایی:

 • شروع به طرح: 22 بهمن نیشابور، 1380
 • استخدام:‌ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی، 1386 تا 1396
 • پرستار بخش اتاق عمل: 1389-1386
 • مسئول شاخص های کیفی: 1390-1391
 • مسؤول حاکمیت بالینی و اعتباربخشی درمان: 1395-1391
 • ارزیاب محیطی ایمنی بیمار دانشگاه و همکاری با واحد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزیابی های ایمنی بیمار استان: 1395-1392
 • سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع): 1396 تا کنون

4- سوابق آموزشی:

 • همکاری با دانشکده بهداشت در خصوص تدریس مبانی حاکمیت بالینی، مدیریت خطر و ایمنی بیمار و اعتباربخشی
 • تدریس در دوره‌های آموزشی بیمارستان ها و عضو بانک مدرسین دانشگاه

5- سوابق پژوهشی:

 • The Impact of a Hospital-Based Educational Program Based on the Health Belief Model on Self-Care Behaviors of Heart Failure Patients. Iran Red Crescent Med J. 2017 January; 19(1):e36676.( استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد)
 • بررسی مقایسه ای معیارهای تاثیرگذار(مداخله گر) بر عفونت های بیمارستانی حادث شده در بخش داخلی, ICU مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی در سال 1390
 • کارآزمایی تأثیر برنامه آموزشی بیمارستان محور بر بهبود رفتارهای خودمراقبتی در بیماران نارسایی قلبی با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی IRCT201506136261N11 ( پایان نامه کارشناسی ارشد)
 • بررسی سیستم گزارش دهی خطا در بیمارستان شهید فقیهی شیراز - یک مطالعه کیفی

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-5 0:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ