شرح وظایف واحد
    

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت

 • هماهنگی و یکپارچه سازي فعالیتهاي بهبود کیفیت در بیمارستان

 • شناسایی مشکلات و فرصت های جاری و تدوین برنامه های بهبود کیفیت

 • تدوین سیستم ها و فرایند هاي بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

 • تدوین شاخص هاي مهم عملکردي اختصاصی،قابل اندازه گیري ،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایند هاي مختلف بیمارستان

 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

 • نظارت بر تدوین  مستندات مربوط به اعتبار بخشی ملی

 • پیگیري و هماهنگی پیاده سازي استانداردهاي اعتبار بخشی در بخش ها و واحدهاي مختلف بیمارستان

 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه هاي بهبود کیفیت، ارتقاي ایمنی بیمار در راستاي الگوي اعتباربخشی

 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان

 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهاي پزشکی در بیمارستان

 • هماهنگی در اجراي راهنماهاي طبابت بالینی در سطح واحد ها وبخش هاي مختلف بیمارستان

 • ارزیابی عملکرد بیمارستان با رویکرد بهبود مستمر کیفیت

 • پیگیري برگزاري کمیته هاي بیمارستانی و رهگیري اجراي مصوبات

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-4 1:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ