کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
    
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

رییس کمیته:
سرکار خانم پرنیان نیک منش - مدیر بیمارستان

دبیر کمیته:
سرکار خانم سمانه پور زمان - مسوول واحد بهداشت حرفه ای

وظایف و اختیارات کمیته :

·         طرح مسایل و مشکلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به رئیس مرکز بهداشتی درمانی جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار

·         انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع آنها به رئیس مرکز بهداشتی درمانی

·         همکاری و تشریک مساعی به کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار

·         توجیه و آشنا سازی کارکنان نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

·         همکاری با رئیس مرکز بهداشتی درمانی در تهیه دستورالعمل های لازم برای انجام کار مطمئن¸سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

·         پیشنهاد به رئیس مرکز بهداشتی درمانی جهت تشویق کارکنانی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.

·         پیگیری لازم به منظور تهیه و ارسال صورتجلسات کمیته و همچنین فرم های مربوط به حوادث و بیماریهای ناشی از کار به ارگانهای ذیربط

·         پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواری بمنظور پیشگیری از ابتلا شاغلین به بیماریهای ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه

·         اعلام موارد مشکوک به بیماریهای شغلی از طریق رئیس مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب برای کارکنانی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای شغلی مبتلا شده و یا در معرض ابتلا آنها قرار دارند.

·         در صورتیکه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار احتمال وقوع حادثه یا بیماریهای ناشی از کار را برای مرکز بهداشتی درمانی تشخیص دهد باید فورا اقدام به تشکیل جلسه نموده و موارد را ضمن اعلام به رئیس مرکز بهداشتی درمانی به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه اعلام نماید.

·         جمع اوری امار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسایل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تکمیل فرم صورت نواقص موجود در مرکز بهداشتی درمانی

·         بازدید و معاینه ابزار کار¸ وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از انها

·         ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار و تجزیه و تحلی یافته ها

·         نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماریهای شغلی و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

·         شناسایی ¸تعیین اهداف و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار جهت استفاده از خدمات شرکت های بهداشت حرفه ای و مشاورین ایمنی قبل از اقدام به اندازه گیری عوامل زیان آور

·         نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری عوامل زیان آور

·         تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و تصویب کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

·         تعیین خط و مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی بر حسب شرایط اختصاصی هر مرکز بهداشتی درمانی جهت حفظ و ارتقا سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماریهای شغلی

·         تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل های اجرایی بهداشتی و حفاظتی جهت اعمال در داخل مرکز بهداشتی درمانی در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی ¸مکانیکی¸شیمیایی¸ارگونومیکی¸بیولوژیکی و روانی محیط کار

·         تدوین رویه اجرایی نیازسنجی¸آموزش و سنجش اثربخشی آموزش بهداشت حرفه ای و ایمنی و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار سپس تهیه و اجرای برنامه آموزشی در زمینه ایمنی و سلامت کارکنان بر اساس این رویه

·         تدوین رویه اجرایی تهیه¸تحویل ¸آموزش و نظارت بر وسایل حفاظت فردی ¸تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و استقرار و بروز نگهداشتن آن

·         تدوین رویه اجرایی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار سپس انجام شناسایی خطرات ¸ارزیابی و کنترل ریسک

·         همکاری در برنامه ریزی ¸اجرا و نظارت بر تولید ¸جمع اوری ¸ نگهداری ¸بی خطر سازی ¸انتقال و دفع پسماندها مطابق قانون مدیریت پسماندها و ایین نامه های مربوطه

·         همکاری در برنامه ریزی¸اجرا و نظارت بر بهداشت پرتوها در مراکز بهداشتی درمانی مطابق قانون و ایین نامه های مربوطه

·         تهیه و ترجمه MSDS  تمامی ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در مرکز بهداشتی درمانی و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ¸آموزش و ابلاغ آن به کارکنان مربوطه

·         اعلام کانونهای ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در مرکز بهداشتی درمانی

·         نظارت بر نظم و ترتیب و چیدمان وسایل و تجهیزات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح کار و شاغل در محیط کار

·         همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

·         تهیه و تنظیم شناسنامه شغلی مرکز بهداشتی درمانی مطابق فرم مربوطه و انجام معاینات سلامت شغلی(معاینات قبل از استخدام در بدو شروع بکار دوره ای حداقل سالی یکبار ) برای کلیه شاغلینی که در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند. بر اساس ماده 92 قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط مراکز مجاز

·         پایش مستمر انجام اقدامات اصلاحی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-4 13:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ