کمیته مدیران اجرایی
    
کمیته مدیران اجرایی

رییس کمیته :

جناب آقای دکتر امید براتی - رییس بیمارستان

دبیر کمیته :
سرکار خانم پرنیان نیک منش - مدیر بیمارستان

وظایف و اختیارات کمیته :

·         تهیه و تصویب خط مشی های حوزه حاکمیتی و اجرایی

·         تعیین سیاست ها و خط مشی های کلان

·         کسب اطمینان از عملکرد واحدهای مختلف در قالب خط مشی های مذکور

·         بررسی و تصویب پیشنهادات کارکنان

·         کسب اطمینان از انطباق عملکرد بیمارستان با قوانین، مقررات و استانداردهای نهادهای ناظر و سیاست گذار

·         کسب اطمینان از انطباق عملکرد بیمارستان با ماموريت، اهداف، برنامه‌ها و آيين نامه هاي داخلي سازمان

·         کسب اطمینان از تامین و تخصیص مناسب منابع جهت انجام برنامه های مصوب

·         كسب اطمينان از اجراي اقدامات برنامه ريزي شده در جهت پيشگيري و ارتقاي سلامت در چهارحيطه گيرندگان خدمت، كاركنان، محيط بيمارستان و جمعيت تحت پوشش از طريق مشاركت با مسئولان ارشد جامعه

·         كسب اطمینان از وجود ساختار سازمانی مستند و شفاف که روابط و سطوح مسئولی تها و اختیارات را مشخص کرده باشد

·         کسب اطمینان از استفاده بهینه از منابع فیزیکی، انسانی و مالی در بیمارستان

·         كسب اطمینان از بازنگری منظم آیین نامه ها، دستورالعملها و خط مشیهای داخلی بیمارستان

·         تدوين برنامه استراتژيك 3 تا 5 ساله بيمارستان و بازنگری آن )حداقل سالانه(

·         تعيین ایمنی بیمار و ارتقای مستمر کیفیت به عنوان اولویتهای استراتژیک بیمارستان و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه عملیاتی در کل بیمارستان

·         مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

·         تخصیص منابع به بخشها و واحدها به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان

·         نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در کل بیمارستان برای بهبود کیفیت و دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستان

·         نظارت بر تعيين و تحليل شاخصهاي كليدي عملكرد و انجام اقدامات اصلاحي براساس آ نها

·         کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزار شهای ارزیابی و یا سازمانهای قانونگذار و سياست گذار از جمله اعتباربخشی

·         بررسی و اخذ تصمیمات کلان بیمارستان

·         بررسی مسایلی که در قالب سایر کمیته ها به نتیجه نرسیده است

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-4 13:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ