اعتباربخشی
    

(Accreditation) اعتبار بخشی چیست ؟

تاریخچه اعتباربخشی

کالج جراحان امریکا توسط فرانکلین مارتین وکودمن در سال 1913 راه اندازي و در سال 1917 براي اولین بار حداقل استانداردهایی را

براي بیمارستان ها تنظیم نمود. در سال 1951 کالج پزشکان امریکا، انجمن بیمارستانهاي امریکا، انجمن پزشکی امریکا و انجمن پزشکی

تشکیل شد . از سال 1987 به بعد این سازمان به JCAH کانادا به کالج جراحان امریکا ملحق شدند و کمیته مشترك ارزیابی بیمارستان ها

عنوان کمیته مشترك اعتباربخشی سازمان هاي مراقبت بهداشتی

تغییر نام یافت. (JCAHO=Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations)

از سال1390 نیز این مدل به عنوان جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی ایران انتخاب شد. از سال 1392 کلیه بیمارستانها با این مدل ارزشیابی و تعیین اعتبار شدند.


تعریف

فرآیندي است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنج بر اساس معیار هاي استاندارد،درجه ي اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی

انجام خدمات خاصی به یک بیمارستان اعطا می کند. اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهاي سازمانی و عملکرد آن طبق

استانداردهاي مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می شود.

ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان

تأکید دارد ، انجام می شود.

اعتباربخشی براي تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبناي تفکر آن به کار گرفته می شود.

فرایند خود ارزیابی و ارزیابی خارجی سازمان هاي بهداشتی و درمانی است که جهت ارزیابی دقیق سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهاي

معین و راه هاي اجراي بهبود مستمر صورت می گیرد.اعتباربخشی، تنها به وضع استاندارد نمی پردازد، بلکه داراي ابعاد تحلیلی ، مشاوره اي و

بهبود می باشد.


روش و ابزار اعتبار بخشی

اعتبار بخشی از طریق تکمیل چک لیست چگونگی انجام خدمات در بیمارستانها صورت می گیرد. این چک لیست بر اساس

استانداردهاي تعیین شده در" کتاب استانداردهاي اعتبار بخشی در ایران" که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه

گردیده است؛ صورت می گیرد که پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروي از استانداردها به سازمانها اعلام می شود.


اهداف اعتبار بخشی

جلب اعتماد جامعه

ارتقاي مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان

تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت

اجراي فرآیندهاي درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهاي سلامت

یاري رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی

ارائه الگوي نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز

ایمنی و بیمار محوري در کنار ارتقاي کیفیت خدمات

پیگیري مراتب اجرایی پیاده سازي استانداردهاي اعتباربخشی در سطح بیمارستان

بازدید و پایش اقدامات انجام شده واحدهاي بیمارستان از نظر مستندات اعتباربخشی

محور هاي اصلی استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستان

مدیریت و سازماندهی

مدیریت و توانمندسازي منابع انسانی

امکانات و ملزومات

ایمنی ، بهبود کیفیت و جمع آوري داده ها

مهمترین برنامه هاي مورد نیاز در استقرار استانداردهاي اعتبار بخشی

برنامه استراتژیک

برنامه عملیاتی

برنامه بهبود کیفیت و جمع آوري و تحلیل داده ها

برنامه مدیریت خطر

خط مشی ها و روش کارها

دستورالعمل ها

فرآیند ها

شاخص ها

سایر مستندات (شرح وظایف، پرونده پرسنلی، کتابچه ها، کمیته ها، چک لیست ها و ...)

در روش ارزشیابی سابق، تیم ارزشیابی کننده بر وجود تجهیزات و نیروي انسانی کافی تأکید داشته است، این در حالی است که اکنون اعتبار

بخشی بر به کارگیري صحیح تکنولوژي و توانمندي کارکنان و ارزیابی نتایج و پیامدها تأکید دارد.

لازم به ذکر است اعتبار بخشی بیمارستان جایگزین ارزشیابی سالانه براي بیمارستان گردیده است و موفقیت در اعتبار بخشی تأثیر چشمگیري

در افزایش درآمد بیمارستان و انتفاع تمام بیماران و کارکنان بیمارستان دارد.تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-1 7:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ